Voorbereiding dia avond 2016

 

Vinckenweg en Breemhaarsweg centraal tijdens de dia-avond 2016

Komend najaar, op woensdagavond 16 november a.s., houdt de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) weer de jaarlijkse dia-avond in zaal Kottink voor haar donateurs en overige belangstellenden. Deze keer staan circa dertig gezinnen en families, wonende aan de Vinckenweg en aan de Breemhaarsweg, in het middelpunt van de belangstelling. Met behulp van oude foto’s en ander historisch materiaal zal uitgebreid worden ingegaan op de geschiedenis van deze families én op de omgeving waar zij wonen. Deze dia-avond is de laatste van het drieluik over de geschiedenis van West-Geesteren en haar bewoners. De leden van de werkgroep ‘Produktie’ van de SHG zijn onlangs begonnen met de voorbereidingen van de dia-avond.  De eerste huisbezoeken hebben inmiddels al plaatsgevonden.

 

Hoe komt de Breemhaarsweg aan haar naam?

Hoewel niet honderd procent zeker, is de meest voor de hand liggende verklaring de volgende: Breem is hoogstwaarschijnlijk een verwijzing naar de brem die in deze buurt veel voorkwam op de hoge grond. Dat er veel brem groeide in deze omgeving, kwam omdat het lange tijd een woest en onontgonnen veengebied was, alleen geschikt voor begrazing door schapen. Deze grond werd ook wel 'breemhaar' (haar = zandige heuvelrug) genoemd. 

 

De geschiedenis van de Meester Vinckenstraat (thans Vinckenweg)

Eén van de langste doorgaande wegen in Geesteren is de Vinckenweg. Nu is het een mooie verharde weg waarvan dagelijks door veel verkeer gebruik wordt gemaakt. Dat was vroeger, toen er nog nauwelijks gemotoriseerd verkeer was, wel anders! Met name de winterdag was het voor de West-Geesternaren vaak een zware opgave om via de slechte zandweg, vol met bevroren waterplassen het dorp Geesteren droogvoets te bereiken. Het was meester Vincken die kort na de Tweede Wereldoorlog het initiatief nam tot een betere ontsluiting van West-Geesteren. Zo kon het echt niet langer! De aanwonenden staken, onder zijn leiding, de koppen bij elkaar en brachten een flink financieel offer om de zandweg verhard te krijgen. Uiteindelijk werd er vergunning verleend en kwam het voor elkaar. De feestelijke opening maakte meester Vincken spijtig genoeg zelf niet meer mee. Een hartaanval werd hem in het voorjaar van 1948 fataal.

 

Foto 1: De meester Vinckenstraat (later Vinckenweg) in vroegere tijden

 

 

Burgemeester Kolenbrander verrichtte de opening

De nieuwe verharde weg werd op woensdagmiddag 29 september 1948 officieel geopend en kreeg de naam meester Vinckenstraat. Het muziekkorps St. Caecilia had zich bij Haan’Jens aan de Vriezenveenseweg opgesteld. Daar was een fraai versierde boog aangebracht door de feestcommissie van West-Geesteren. Er waren een groot aantal genodigden en belangstellenden aanwezig. ’s Middags om vier uur arriveerde pastoor Mulder van Geesteren samen met dominee Jansen van Tubbergen. Ook burgemeester Kolenbrander was met zijn raadsleden aanwezig evenals de familie Vincken. Meester Altena, als voorzitter van de feestcommissie van West-Geesteren en burgemeester Kolenbrander hielden een toespraak en herdachten in treffende bewoordingen meester Vincken. Ook pastoor Mulder hield een geestige toespraak. Hij wees de aanwezigen er op dat de aanwonenden het nu met die verharde weg zoveel gemakkelijker hadden gekregen wanneer ze een ‘scheenken” naar de pastorie wilden brengen. Door de tweeling van Dann Gait (Voshaar) werd een oranje lint over de straat gespannen dat door de burgemeester met het schaartje van meester Vincken werd doorgeknipt.

 

Na de opening groot feest op West-Geesteren

Aan het einde van het officiële gedeelte, speelde het muziekkorps St. Caecilia het Wilhelmus. Hierna ging het muziekkorps, gevolgd door een lange stoet van aanwonenden en belangstellenden, te voet richting West-Geesteren. Langs de straat, welke keurig was schoongeveegd, waren overal de vlaggen uitgestoken. Ook de bermen waren netjes bijgeharkt. In de school op West-Geesteren werd de opening feestelijk gevierd. Al spoedig werd er flink gezongen en gedronken op de voltooiing van de meester Vinckenstraat. De weduwe Vincken kreeg door de jongste dochter van Jens Peulken een fraai boeket bloemen aangeboden. Ook was er speciale aandacht voor juffrouw Marie Kock die meer dan dertig jaren als onderwijzeres aan de school van West-Geesteren was verbonden. Ook zij ontving een mooi boeket bloemen. Al die jaren trotseerde juffrouw Kock weer en wind op de bar slechte zandweg van Geesteren naar West-Geesteren.

 

Foto 2: De familie Nobbenhuis (Kellerboer) woont al enkele eeuwen aan de Vinckenweg.

Uit ons archief een nostalgische foto, genomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Achterste rij v.l.n.r.: Kees Koevoets (oorlogskind), Sien Nobbenhuis, Riek  Beernink (dienstmeid).

Middelste rij v.l.n.r.: Bennie Nobbenhuis, Johan Nobbenhuis, Gerard Nobbenhuis

Voorste rij: Truus Nobbenhuis.

 

Van Hanen Jens tot Hanen Jens

De bewoners van West-Geesteren waren zeer uitgelaten en ingenomen met hun nieuwe straatweg die liep van Hanen Jens aan de Vriezenveenseweg tot Hanen Jens nabij de West-Geesterense school. De West had nu een mooie verbinding met Geesteren, zeker de winterdag. Volgens de overlevering kwamen ’s avonds na afloop van de festiviteiten, een aantal feestgangers in de zachte berm en naastgelegen sloot van de meester Vinckenstraat terecht. Het ontbrak namelijk nog aan lichtpuntjes zoals men toentertijd straatlantaarns noemde. Hoe dan ook, het was een reuzegezellig feest geweest.

 

Tot slot

De mensen van de heemkunde laten tot slot nog weten dat men er naar streeft dat uiterlijk 1 juli a.s. alle materiaal van de betrokken families binnen is. Dit omdat dan tijdig kan worden begonnen met het samenstellen van de dia-avond. De families die binnenkort huisbezoek krijgen, wordt gevraagd om de oude dozen alvast om te keren en de foto-albums klaar te leggen.