Dia avond 2018

Het was weer volle bak bij Kottink tijdens de dia-avond 2018

 

 

Woensdagavond 14 november vond in zaal Kottink voor de vijftiende achtereenvolgende keer de jaarlijkse lezing/dia-avond van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) plaats. Reeds ruim voor de aanvang meldden zich de eerste belangstellenden en donateurs om een mooi plekje uit te zoeken. Het zijn de liefhebbers van de dorpsgeschiedenis van Geesteren, die de tweede woensdag van november vrijhouden voor deze traditionele dia-avond, welke deze keer in het teken stond van de geschiedenis van een deel van Noord-Geesteren (Muldershoek) en haar bewoners. Aan bod kwamen Ossendijk, Berglandsweg, Broekbeekweg, Voorboersweg, Wierenseveldweg, Ramhinneweg, Bothofweg, Schollinksweg en Heetkampweg.

 

Bertus Klein Haarhuis heette de ruim 250 aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom was er voor de sponsoren, de buurtverenigingen en de heer Henk Koop.

 

 

Voordat de lezing begon werd er stilgestaan bij het overlijden van het zeer gewaardeerde lid Gerard Hemmer. Bertus las een in memoriam voor, waarin de vele verdiensten van Gerard naar voren kwamen.

 

Daarna was het de beurt aan Harry Meinders. Hij hield een uitgebreid betoog over de voorgeschiedenis en de bewoners, gelardeerd met mooie anekdotes, waarbij hij de lachers op zijn hand kreeg.

 

Eén van de onderwerpen die Harry aansneed was het huis van de familie Nijhuis. Deze boederij stond aan de Schollinksweg en is in 1974 gekocht door Harry Meinders en verplaatst naar de Schotboersweg, waar nu de zoon van Harry met zijn gezin woont en het bouwkundig buro Erwin Meinders is gevestigd.

 

 

Vervolgens namen Paul Sand en Bertus Klein Haarhuis de presentatie over. Met behulp van mooie dia’s vertelden zij over de bewoners van toen en nu. De aanwezigen, waaronder veel “uitgevlogen” familieleden, luisterden en keken met veel interesse. Ondanks kleine technische storingen in het begin van de avond, waarbij het publiek erg geduldig bleef, verliep de rest van de avond vlekkeloos.

 

Na de pauze gaf Henk Koop een kleine presentatie over het uit te brengen boek ”Markeboek Drieschicht Mander Vasse Geesteren”. Eind volgend jaar is de uitgave. Bij voorinschrijving kost het boek € 29,95, daarna € 39,95. Voorinschrijving kan bij Herman Silderhuis (06-22415996) of bij de Heemkundeverenigingen Langeveen, Manderveen en Vasse-Mander-Hezingen.

 

 

Daarna vervolgden Paul en Bertus hun presentatie. Even voor elven waren alle families de revue gepasseerd en kwam er een einde aan de lezing/dia-avond. Bertus besloot het boeiende en gezellige gebeuren met de kwinkslag dat de aanwezigen zich als een voorbeeldige klas hadden gedragen, door tot het einde toe bij de les te blijven. Na iedereen bedankt te hebben, werd de avond onder een luid applaus afgesloten. Door de vele families werd nog geruime tijd nagepraat. De dia-werkgroep van de Stichting Heemkunde Geesteren kijkt terug op een zeer geslaagde avond welke binnenkort door huisfilmer Alphons Leus ook op DVD wordt gezet.

 

 

 

 

Dia avond 2019

Deel Veldhoek en Schotboersweg centraal tijdens dia-avond.

 
Geesteren. Woensdagavond 13 november a.s., houdt de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) de jaarlijkse dia-avond in zaal Kottink voor haar donateurs en overige belangstellenden. Deze keer staan 20 gezinnen en families, wonende aan de Schotboersweg, Volmersweg, Krikhaarsweg en Het Kleine Krikhaar, in het middelpunt van de belangstelling. Met behulp van oude foto’s en ander historisch materiaal zal uitgebreid worden ingegaan op de geschiedenis van deze families én op de omgeving waar zij wonen. De huisbezoeken hebben de afgelopen maanden plaatsgevonden. Momenteel wordt door de mensen van de SHG volop gewerkt aan de presentatie. Nu alvast een vooruitblik.
 
Oorspronkelijke namen van de bewoners
Dat we ons van veel Geesterse families een beeld kunnen vormen, is te danken aan allerlei bewaarde wetenswaardigheden, zoals die van het Rechterlijk Archief van het Richterambt Ootmarsum waartoe Geesteren, samen met de overige dorpen van de gemeente Tubbergen, vroeger behoorde. Gaat men nu voor allerlei zaken naar de notaris in Tubbergen gaat, toen moest men (veelal te voet) naar Ootmarsum. Enkele namen van toe die we in het Rechterlijk Archief Ootmarsum tegenkomen, zijn Geert Velt (Veltgeert in de volksmond), Krickhaer, Braekman, Olde Braeck, Wilde Mars, Reindts huijs en Folmerinck. Het is goed voorstelbaar dat de wijknaam “De Veldhoek” haar oorsprong ontleent aan de familienaam “Velt” waar genoemde Geert een telg van was. Soms is het heel lastig om erachter te komen wie toentertijd nu precies wie was en tot welke familie hij of zij behoorde. Na de invoering van de burgerlijke stand, in 1811, kwam er veel meer duidelijkheid wat betreft de familienamen, al werden de oorspronkelijke erfnamen er meestal nog wel bij vermeld. Voorbeelden hiervan zijn Johannes Krikhaar op Bouwscholte, Johannes Snijders op Switten en Bernardus Loohuis op Reints.
 
Foto 1: De boerderij van de familie Krikhaar-Bouwscholte, gebouwd in 1943. Op de foto 
Mw. Krikhaar-Kienhuis met zoon Frans. De foto werd omstreeks 1946 genomen.
 
Folmerinck, Volmer, Volmerink
De Volmersweg ontleent haar naam aan de familie Volmerink, vroeger ook Folmerinck geheten. In de volksmond kende en kent men de familie als “Volman’. Volmer was van oudsher een Germaanse persoonsnaam samengesteld uit de woorden ‘volk’ en ‘mar’ en betekent vermaard of beroemd onder het krijgsvolk. Het achtervoegsel ‘ink’ staat voor: zoon van. Letterlijk betekent Volmerink dus zoon van Volmer. In 1949 trouwde J.H. Detert op Monnik uit Weerselo op het erf Volmer. Heden ten dage wordt het bewoond door Harrie Detert op Monnik en zijn gezin.
 
Boerderijnaam ‘t Olde Braeck
Op ’t Olde Braeck, aan de Krikhaarsweg, woont nu al decennia lang de familie Wildermors.
Het voorvoegsel “Olde” komen we in de 17e eeuw en later, vooral in de 18e eeuw, veelvuldig tegen. Wanneer een boer de bouwerij van zijn erf overdeed aan zijn opvolger, verliet hij de boerderij en ging dan wonen in een woning die meestal op het erf of in de onmiddellijke nabijheid van de boerderij lag. Hij behield het recht op een negende deel van de opbrengst van de boerderij. Hiermee voorzag hij in zijn levensonderhoud gedurende de laatste periode van zijn leven. De woning waar de oude (“olde”) boer ging wonen, kreeg het voorvoegsel Oude of ook wel Olde. Als we het hebben over ‘olde Braeck’n Jan’, dan weet de oudere generatie Geesternaren dat hiermee Jan Wildemors wordt bedoeld. Al speurend in de stamboom van Jan, komen we bij zijn voorouders onder meer de namen Stam(s)huis, Stamsnijder, de Waaijer, Slutgen,Fleerbos, Rein(d)ers en Alberinck tegen.
 
Onderwijs in de boavenkamer
In de jaren zeventig werd de boerderij waar thans Erwin Meinders met zijn gezin woont, verplaatst van de Schollinksweg naar de Schotboersweg. Voorzover bekend is uit de overlevering en uit de geschiedschrijving, werd er voor 1752 in de “boavenkamer” van deze historische boerderij onderwijs gegeven in de boerschap Geesteren. De boerderij was in die tijd eigendom van ’t Schollink (familie Nijhuis) en stond, zoals vermeld, aan de Schollinksweg. De benaming “boavenkamer” verwijst naar de uitbouw aan de voorkant van de boerderij. Men kwam via de “boav’nduur (voordeur) deze kamer binnen. Ongetwijfeld weet Harry Meinders over de bouw en indeling van deze en andere historische boerderijen veel meer te vertellen tijdens zijn presentatie op de dia-avond.
 
Foto 2: Een blik op de boavenkamer waarin eens de school was gevestigd.
 
 
Heemkunde verwacht grote belangstelling
De dia-avond begint om klokslag half acht. Na de lezing door Harry Meinders, belichten Bertus Klein Haarhuis en Paul Sand met behulp van talrijke oude foto’s en prenten de geschiedenis van de families. De dia-avond is gratis toegankelijk voor de donateurs van de SHG. Overige belangstellenden betalen € 2,50 entree p.p. incl. een kop koffie. De families welke voor het voetlicht worden gebracht, ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Gelet op de zeer grote belangstelling de afgelopen jaren, wordt ook nu weer iedereen geadviseerd ruim op tijd te komen. De zaal is al vanaf kwart voor zeven geopend.
 

 
Heemkunde Geesteren klaar voor dia-avond op woensdagavond 13 november a.s.
Woensdagavond 13 november a.s., houdt de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) de jaarlijkse dia-avond in zaal Kottink voor haar donateurs en overige belangstellenden. Deze keer staan 20 gezinnen en families, wonende aan de Schotboersweg, Volmersweg, Krikhaarsweg en Het Kleine Krikhaar, in het middelpunt van de belangstelling. Met behulp van oude foto’s en ander historisch materiaal zal uitgebreid worden ingegaan op de geschiedenis van deze families én op de omgeving waar zij wonen. Het afgelopen voorjaar hebben de leden van de SHG de nodige thuisbezoeken afgelegd, de benodigde informatie verzameld waardoor er een avondvullend programma voorgeschoteld kan worden. Als voorproef nu alvast een korte vooruitblik.
 
Het Vuurstedengeldregister, een belangrijke informatiebron
Om ons een beeld van vroeger te kunnen vormen, zijn we als Heemkunde onder meer aangewezen op de verschillende registers zoals die vroeger werden bijgehouden door het Richterambt Ootmarsum. Eén van die registers is het zgn. Vuurstedengeldregister. Op 1 juni 1598 besloten de Staten van Overijssel `van yeder vuirstede ofte plaetse die gemaeckt is omme vuir te boeten, als schoorsteenen, kachelovents, backovents, daven ofte eesten, goltsmede- ofte tinnegietersovents ofte anderen hoe die genoempt mogen werden' belasting te heffen. Het ging dus deels om een soort belasting op huizen, waarbij de grootte van het huis en daarmee het te betalen bedrag afgemeten werd aan het aantal kamers waar een vuur kon worden gestookt. Het schoorsteen- of vuursteden-geld werd pas ingevoerd in 1628, toen iedere haardstede met twintig stuiver was belast. Het Vuurstedenregister is ook nu nog voor heemkunde-mensen een belangrijke bron van informatie.
 
De Bouwscholte
In de Veldhoek, aan de Krikhaarsweg 13 woont de familie Krikhaar, in de volksmond beter bekend als ‘de Bouwscholte’’. Om de waarschijnlijke oorsprong van de bijnaam “de Bouwscholte” te achterhalen, komt ons het eerder genoemde Vuurstedenregister van 1682 goed van pas. Hierin staat het toenmalige Erve Krickhaer vermeld met één schoorsteen. Uit het register blijkt dat Krickhaer één van de vele paupers (armlastigen) was die er toen waren in de Marke Geesteren. De Marke Geesteren was, zoals bekend, samen met Vasse en Mander onderdeel van een veel grotere markeneenheid, de zogenaamde Drieschichtige Marke. Het grote aantal paupers kwam omdat dat de Republiek der Nederlanden in het rampjaar 1672 was aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisschop van Munster. In 1720 woonden blijkens het vuurstedenregister op Erve Krickhaer, de gezinnen Krik Evert en Krik Herman.
 
Het ontstaan van de bijnaam
Hoewel de markegronden van Geesteren pas halverwege de 19de eeuw verkocht werden, vond er in 1781 al een belangrijke grondverkoop plaats aan de Geesterense en Langeveense boeren. Als één van de kopers wordt genoemd “De Bouwscholte”, die voor een bedrag van zevenentwintig gulden grond aankocht. In het trouwboek van de R.K. kerk uit 1820, staat vermeld dat Joannes Krikhaar is gehuwd met Aleida Gottenhuis, ook wel “De Bouwscholte” genoemd. De naam Gottenhuis valt ook al in 1705 toen de plaatsvervangende markenrichter klaagde bij de Gedeputeerde Staten van Overijssel dat onder andere Geert en Jan Gottenhuis (Gotten Gait en Jan) weigerden hun deel van de boerenrente te betalen. Door de torenhoge markeschulden konden zij hieraan onmogelijk voldoen.
Het oorspronkelijke erve Krickhaer kreeg toen in de volksmond de naam ‘De Bouwscholte’. Op erve ‘De Bouwscholte’ aan de Krikhaarsweg 13 en 13a wonen thans de gezinnen van Bouwscholten Frans en zoon Gerard.
 
 
Foto uit 1955: Volop aan het hooien met op de achtergrond het huis van de familie Damhuis aan de Schotboersweg.
 
 
De Schotboer - thans Waaijer
Op het erf met huisnummer E49 aan de toenmalige Schottensteg, thans Schotboersweg, werd rond 1790 Gerardus Oude Elberink geboren. De laatste telg uit de familie Oude Elberink die dit erf bewoonde was Hendricus Oude Elberink, in de volksmond bekend als ‘Schotdieks’. Schotdieks werd op enig moment hulpbehoevend en trok toen bij veldwachter Lohuis in, die hem samen met zijn echtgenote tot het laatst toe verzorgde. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werd het huis bewoond door de familie Kraaijvanger. Zij verhuisden rond 1950 naar de Vermolenweg. Veldwachter Lohuis die het huis had geërfd van Schotdieks, verkocht het aan de familie Waaijer. Thans zijn hier de weduwe Sien Waaijer-Schröder en het gezin van René Waaijer woonachtig.
 
De dia-avond begint om klokslag half acht. 
Na de lezing door Harry Meinders en Rogier Braakhuis, belichten Bertus Klein Haarhuis en Paul Sand met behulp van talrijke oude foto’s en prenten de geschiedenis van de families. De dia-avond is gratis toegankelijk voor de donateurs van de SHG. Overige belangstellenden betalen € 2,50 entree p.p. incl. een kop koffie. De families welke voor het voetlicht worden gebracht, ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Gelet op de zeer grote belangstelling de afgelopen jaren, wordt ook nu weer iedereen geadviseerd ruim op tijd te komen. De zaal is al vanaf kwart voor zeven geopend.
 
 
 

voorbereidingen dia-avond 2018

Voorbereidingen lezing/dia-avond 2018 gestart

 

Komend najaar, op woensdagavond 14 november a.s., houdt de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG), in zaal Kottink, weer de traditionele lezing/dia-avond voor haar donateurs én voor overige liefhebbers van streek- en dorpsgeschiedenis. De avond begint traditioneel om 19.30 uur met een lezing door Harry Meinders. Dit jaar staan de schijnwerpers gericht op een aantal families die in de Muldershoek wonen aan de Ossendijk, de Berglandsweg, de Broekbeekweg, de Voorboersweg, de Wierenseveldweg, de Ramhinneweg, de Bothofweg, de Schollinksweg en de Heetkampweg. 
 
Oude foto’s, prenten en kaarten 
In het hiervoor genoemde rijtje straten en wegen, ontbreekt de Langeveenseweg. De Langeveense-weg is al een keer eerder, zij het vrij oppervlakkig, behandeld tijdens één van de eerst gehouden dia-avonden. Onlangs zijn een aantal mensen van de Heemkunde begonnen met het bezoeken van de families op wie deze keer de schijnwerpers gericht zijn. De bedoeling van deze huisbezoeken is om zoveel mogelijk historische informatie te verzamelen. Hierbij gaat het met name om oude foto’s, prenten, kadastrale kaarten en filmbeelden uit vervlogen tijden. Welhaast zeker zal er ook nu weer een schat aan informatie tevoorschijn komen uit oude dozen en familiealbums.
 
Een eerste verkenning van de omgeving Ossendijk
Een gewone naam voor een doorgaande weg. ’n Ossendiek begint bij “de Herder” in Langeveen en eindigt in Geesteren pal tegenover het voormalige erf “de Watermuller”.De omgeving van de Ossendijk in de Muldershoek, biedt meer geschiedenis dan men zo op het eerste gezicht zou verwachten. Allereerst rijst de vraag hoe de naam Ossendijk ooit is ontstaan? Precies hebben we dat niet kunnen achterhalen. Ook een rondgang langs enkele heemkundeliefhebbers in Geesteren én Langeveen, bracht geen oplossing. Een voor de hand liggende verklaring zou de volgende kunnen zijn: De os is één van de oudste, door de mens, gebruikte trekdieren. In de zesde eeuw voor Christus werden ze al als zodanig gebruikt. Later werden ze meer en meer vervangen door paarden. Het woord ‘dijk’ heeft onder andere als betekenis: een opgehoogde weg. In vroegere tijden is de Ossendijk waarschijnlijk een, al dan niet door mensenhanden aangelegde, opgehoogde weggeweest in de ‘woeste gronden en venen’. Naast de landlieden, zoals boeren vroeger genoemd werden, maakten waarschijnlijk ook de monniken van de Kloosterorde der Cisterciënzers te Sibculo, met hun ossen-karren, gebruik van de Ossendijk.
 
Het gewaarde erf Robrinck (ook Rober(t)inck of Roberting), thans Heesink
Tussen de Molenbeek en de Ossendijk ligt het voormalige erve Roberinck. Dit erf was vroeger één van de gewaarde erven van de Drieschichtige Marke Mander, Geesteren en Vasse. Tot 1594 was het erve Roberinck, eigendom van het klooster te Sibculo. Daarna ging het over in de handen van dr. Peter van Boeymer, drost van IJsselmuiden. Van Boeymer was ook eigenaar van de Naarmolen en het erve en goed de Vermolen. Erve Roberinck werd later bewoond door de familie Haarhuis (Robert-Jan) en nu woont er de familie Heesink. 
 
Een oud document van de Drieschichtige Marke waarop vermeld het gewaarde erf  Robrinck. 
 
 
Leemsteg en Bakkerssteg verbinden de Muldershoek met de Vermolen
De omgeving Ossendijk is naburig aan de buurtschap de Vermolen. De historische Molenbeek slingert hier al vele eeuwen door het landschap. Enkele zandwegen in deze omgeving, vormden ooit een belangrijke verbindingsroute met de oliemolen aan de Molenbeek. Jan Eijlers leeft nog immer voort in de naar hem, op de Vermolen, vernoemde Eylersweg, in de volksmond bekend als de Leemsteg. Via de Leemsteg en de Bakkerssteg was het vroeger een komen en gaan van en naar de oliemolen op de Vermolen. De Molenbeek heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan de ontwikkeling van buurt-schap de Muldershoek. Ongetwijfeld meer hierover tijdens de lezing van Harry Meinders.
 
Landkruis aan de Bothofweg bracht vrede
In de jaren dertig van de vorige eeuw, hadden enkele families onenigheid over een stukje grond van 25 vierkante meter, gelegen aan de Bothofweg. De rechter in Almelo moest er aan te pas komen. 
Deze kwam tot het oordeel dat het stuk grond in twee stukken van gelijke grootte verdeeld moest worden met een sloot als erfafscheiding. In 1938 werd door één der beide hoofdrolspelers op de bewuste plek een landkruis opgericht. Dit gebaar werd door zijn opponent zo gewaardeerd dat deze zich ook van zijn goede kant liet zien. Hij liet de beplanting op zijn perceel naadloos aansluiten op het deel met het landkruis. De ruzie werd bijgelegd en de vrede getekend! Nog altijd wordt ‘deze plek van bezinning’ in ere gehouden. Ook hierover meer tijdens de dia-avond!
 
Het landkruis aan de Bothofweg
 
 
Lezing/dia-avond voor iedereen toegankelijk
De lezing/dia-avond is in eerste instantie bedoeld voor de donateurs van de SHG. Zij hebben met twee personen gratis toegang waarbij een kop koffie is inbegrepen. Vanzelfsprekend ontvangen de dertig families waar het deze avond voornamelijk om draait, een persoonlijke uitnodiging. Ook zij hebben gratis toegang. Overige belangstellenden-waaronder oud-inwoners en ‘uitgevlogen’ familieleden van de huidige bewoners- zijn ook van harte welkom. Zij allen betalen € 2,50 per persoon entree, incl. een kop koffie.
 

Dia avond 2017

Heemkunde presenteert boek ‘300 JAAR KERKGESCHIEDENIS GEESTEREN’

 
Woensdagavond 18 oktober jl. vond de jaarlijkse lezing/dia-avond plaats van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG). Bij die gelegenheid werd ook het boek ‘300 JAAR KERKGESCHIEDENIS’ gepresenteerd. Bertus Klein Haarhuis, de voorzitter van de werkgroep dia-avond, heette de talrijke aanwezigen, in een tot de laatste plaats bezette zaal Kottink, welkom. Naast de donateurs van de SHG waren ook burgemeester Wilmien Haverkamp en een aantal kerkelijke functionarissen aanwezig.
Boeiende presentatie over bouw Pancratiuskerk
Het was Harry Meinders die de feitelijke aftrap van de dia-avond voor zijn rekening nam met een boeiende presentatie. Hij vertelde onder meer over een aantal bouwkundige wetenswaardigheden van de huidige Pancratiuskerk die in 1926, onder leiding van architect Jan Stuyt, in neogotische stijl werd gebouwd. Een kleine greep uit de lezing: “In de Pancratiuskerk zijn meer stenen verwerkt dan in alle woningen op het huidige nieuwbouwplan “Hutten” bij elkaar. In de unieke, smalle kerktoren is maar liefst 10.000 kilogram staal verwerkt ter bescherming bij wind en storm. In 2003 hebben het kerkgebouw en de pastorie een grote restauratie ondergaan. Dit alles heeft kunnen plaatsvinden, zoals de gedenksteen onder in de toren aangeeft, met: "hulp en financiële steun van de parochianen en weldoeners", aldus Harry Meinders. Hij sloot de lezing af met de vurige wens dat de kerk nog vele jaren gebruikt mag worden voor de doeleinden waarvoor deze bedoeld is.
 
Dia’s, oude prenten en vermakelijke anekdotes.
Zoals gebruikelijk, namen ook deze keer Bertus Klein Haarhuis en Paul Sand de diapresentatie voor hun rekening. De achtereenvolgende pastoors die de parochie Geesteren dienden, vormden de historische tijdlijn bij deze presentatie. Talloze foto’s van geestelijken en vrijwilligers die bij de parochie waren betrokken, werden getoond. De nodige anekdotes ontbraken hierbij vanzelfsprekend niet.
 
Een blik in een volle zaal Kottink.  Voor een volledige fotoreportage klik op bovenstaande foto.
 
Terug in de tijd met filmmaker Alphons Leus.
Na een korte pauze was de beurt aan de huisfilmer van de SHG, Alphons Leus, die de aanwezigen met behulp van oude filmbeelden mee terug nam in de tijd. Een groot aantal kerkelijke activiteiten en festiviteiten passeerden de revue op het witte doek. Zo werden onder andere beelden getoond van de feestelijke onthulling van het carillon in 1990, van de altijd prachtig versierde kerk bij gelegenheid van de oogstdankdagen, van de grote kerkrestauratie in de periode 2001 tot en met 2003, van communiefeesten én van tal van andere kerkelijke gebeurtenissen. Het was heel bijzonder om inmiddels overleden parochianen op het witte doek terug te zien in de tijd toen zij nog leefden. 
 
Presentatie boek hoogtepunt avond.
Hoogtepunt van de avond was de presentatie van het boek‘300 JAAR KERKGESCHIEDENIS GEESTEREN’. Het eerst exemplaar werd door SHG-voorzitter Paul Sand overhandigd aan de laatste pastoor van de zelfstandige parochie Geesteren, Theo Munsterhuis. Munsterhuis die vooraf van niets wist, toonde zich geroerd bij de ontvangst van het eerste boek. Op 1 december 2008 aanvaardde Munsterhuis de benoeming tot pastoor van het Parochieverband Maria Vlucht te Overdinkel en verliet hij Geesteren. Ook voormalig pastoor Smits, burgemeester Wilmien Haverkamp en de gastschrijvers kregen een boek aangeboden.
 
Veel foto’s en historische documenten.
Het boek, in een kleurige en moderne layout weergegeven, omvat 192 pagina’s en is rijk geïllustreerd met veel foto’s en historische documenten. In de hoofdstukken zijn, naast de kerkgeschiedenis, ook tal van historische feiten over Geesteren meegenomen. Getuige de lovende reacties van de aanwezigen, na afloop, mag gerust gesproken worden van een zeer geslaagde heemkundeavond. De mensen van de SHG lijken erin te zijn geslaagd, een geschiedenisboek te hebben geschreven dat het predicaat ‘collector’s item’ mag dragen. Onder het genot van een drankje werd, na afloop, door de aanwezigen nog geruime tijd gezellig nagepraat en herinneringen aan het vroegere rijke roomse leven opgehaald.
 
Boek vanaf nu te koop in de winkel of te bestellen via de website.
Met dank aan de sponsors en begunstigers, is de SHG in de gelegenheid haar donateurs het jubileumboek geheel kosteloos aan te bieden. Voor niet-donateurs bedraagt de prijs €17,50. Het boek is te koop bij Horlogerie Truus Silderhuis en bij Veldhuis Huishoudelijke Artikelen aan de Dorpsstraat te Geesteren. ‘300 JAAR KERKGESCHIEDENIS GEESTEREN’ kent slechts een beperkte oplage. Geïnteresseerden wordt daarom geadviseerd niet te lang te wachten met de aanschaf.
 
Een persoonlijke overweging van Ton Ankoné.
Wij beëindigen dit artikel met een gedeelte uit de persoonlijke overweging van Ton Ankoné, zoals dat door hem werd opgeschreven in het boek.
 
De kunst is God te herkennen waar hij je opzoekt.
Onderstaande moderne parabel, zal duidelijk maken wat hiermee bedoeld wordt.
Een kluizenaar raakte in zijn eenzaam huisje tijdens een watervloed in grote nood. Hij bad tot God in diep vertrouwen. Iemand klopte op de deur: Kom mee met de laatste auto die probeert te ontkomen. De kluizenaar sloeg het aanbod af: God zal mij te hulp komen. Hij bleef vurig bidden, terwijl het water steeg tot boven de vensterbank. Toen kwam er een boot langs om hem op te halen. Maar de kluizenaar weigerde; hij bleef liever wachten op God. Terwijl het water in zijn huisje tot aan zijn mond kwam en vanuit een helikopter een lijn naar hem uitgeworpen werd, bleef hij weigeren, vol godsvertrouwen. Even later was hij verdronken en stond voor God. "Heer, waar was U? Waarom deed U niets?" "Deed ik niets?" was Gods reactie. "Drie maal ben ik bij jou langs gekomen en heb je aangeboden jou in veiligheid te brengen. Dat je mij niet herkend hebt!". Neen, hij had God niet herkend. De kunst is God te herkennen waar hij je opzoekt. God kan soms heel dichtbij en voelbaar aanwezig zijn, ook in onze kerk. Kom toch nog eens langs! 
 
SHG voorzitter Paul Sand overhandigd het eerste exemplaar aan pastoor Theo Munsterhuis.
 

Dia avond 2016

Oude tijden herleven tijdens dia-avond Heemkunde Geesteren

 

“Wij hebben nu een nieuwe straat, van Geesteren naar de West.

En als je daar eens overgaat dan denk je, dat gaat best.

Je rijdt per auto, kar of fiets, het hindert niemendal.

Je glijdt erover,voelt haast niets, ’t gaat als van berg naar dal”.

 

Dit is het eerste couplet van het loflied dat is geschreven ten behoeve van de opening van de Meester Vinckenstraat op 29 september 1948. Bijna zeventig  jaar na dato, werd dit loflied woensdagavond 16 november jl. uit volle borst meegezongen door de talrijke aanwezigen tijdens de lezing/dia-avond van de Stichting Heemkunde Geesteren (SHG) in zaal Kottink. Zoals bekend waren de schijnwerpers deze avond volledig gericht op de Vinckenweg en de Breemhaarsweg én op een dertigtal aanwonende families.

 

 

Over vroeger en nu

Het was de voorzitter van de werkgroep dia-avond Bertus Klein Haarhuis die, om half acht, de bewoners van de Breemhaarsweg en de Vinckenweg, de donateurs van de heemkunde én de talrijke overige belangstellenden welkom heette voor alweer de dertiende lezing/dia-avond van de SHG. Na het welkomstwoord was de microfoon voor Harry Meinders die uitgebreid verhaalde over de omgeving Breemhaarsweg/Vinckenweg en over de aanwonende families.

 

Voor foto's van de avond zelf, klik HIER.

 

De lezing in vogelvlucht

Met behulp van topografische kaarten (o.a. uit 1832) belichtte Meinders de omgeving en het ontstaan ervan. De Vinckenweg, de oudste weg van Geesteren, bestond vroeger uit maar liefst vier verschillende gedeelten. Het oudste gedeelte moet zeker meer dan 1000 jaar oud zijn. Gezien vanaf Geesteren liggen nagenoeg alle boerderijen en woningen aan de linkerkant van de Vinckenweg. Dat heeft welhaast zeker met de hoogte van de gronden te maken. De Kellerboer en later Kreuwel waren oorspronkelijk als enigste aan de rechterkant gelegen. De eerste drie boerderijen aan de Vinckenweg waren de Peuver (nu Hutten), het Hemmelhoes (later Voorhuis, nu Schothuis) en de Kellerboer (nu Nobbenhuis en Hutten).

 

Over dennenbossen en een broodventer

Op meerdere plekken in de omgeving waren, door de bewoners aangeplante dennenbossen, te vinden. ‘Bekkeldann is hier een bekend voorbeeld van en ook de bijnaam van de familie Voshaar, (de Dan’n) heeft hier ongetwijfeld mee te maken. De stammen van de dennenbomen waren bedoeld voor de verkoop aan de mijnbouw in Limburg. Natuurlijk toverde Meinders ook weer de nodige anekdotes uit de hoed. Zoals bijvoorbeeld over die broodventer die onderweg hoognodig moest plassen en hierbij op enige afstand heimelijk werd gadegeslagen door een vaste klant. Toen de broodventer kort daarna met zijn broodmand bij deze klant aan de deur kwam, kreeg hij tot zijn grote verbazing te horen: “Disse wèk hoof wij gèn stoet”.

 

De Apendijk later Breemhaarsweg

De Breemhaarsweg heette vroeger in de volksmond de Apendijk. Meinders legde de oorsprong en naamgeving van de Apendijk uit en de latere naamswijziging in Breemhaarsweg. Rond 1960 werd de Apendijk verhard en kwam er een klinkerweg van de Vinckenweg naar de Vriezenveenseweg. De eerste klinker werd gelegd door Harrie Hemmer, die zich er sterk voor had gemaakt om deze weg verhard te krijgen.

 

De Fundatie helpt de hervormden

De hervormden, die in de gemeente Tubbergen rond 1850 veruit in de minderheid waren, hadden het in die tijd heel moeilijk. Dit ook omdat de katholieken op geen enkele wijze van hun diensten gebruik wilden maken. Daarom werd in 1855 de ‘Fundatie voor Hervormden te Tubbergen’ opgericht door de toenmalige predikant Hattink. De fundatie kocht onroerend goed aan en hield zich bezig met het ontginnen van woeste grond. In de omgeving Breemhaarsweg/Vinckenweg werd in die jaren aan hervormde arbeiders een perceel grond met of zonder huis ter beschikking gesteld. Een aantal nazaten van deze ‘pioniers’ woont hier nog steeds. De lezing van Harry Meinders werd afgesloten met het loflied dat is geschreven ten behoeve van de opening van de Meester Vinckenstraat waarbij het voortouw werd genomen door heemkundelid en tevens koorzanger Huub Wolberink.

 

De familie Voshaar van de Vinckenweg .Staand v.l.n.r.: Henk, Rieky, Harry, Bennie, Gerrit, Annie, Jan. Zittend v.l.n.r.: Marie, Lien, vader Gait Voshaar, moeder Marie Voshaar-Niemeijer, Sinie, Truus.

 

 

Dia-presentatie over dertig gezinnen

Aansluitend werden door de beide presentatoren Bertus Klein Haarhuis en Paul Sand door middel van een dia-presentatie rond de dertig erven/gezinnen/families in de schijnwerpers gezet. Veelal prachtige familiefoto’s met elk hun eigen verhaal. Het merendeel der huidige bewoners  was in gezelschap van ‘uitgevlogen’ familieleden. De dia-presentatie had voor hen daarom veel weg van een weerzien met het verleden. Ook was er de nodige aandacht voor de sportverenigingen die hun thuishaven hebben aan de Vinckenweg. Met name voor de voetbalvereniging STEVO was er de nodige aandacht. STEVO werd in 1994 landskampioen bij de zondagamateurs. Naast STEVO werden ook enkele andere  verenigingen voor het voetlicht gehaald.

 

Gezellig napraten

Het was rond kwart voor elf toen de laatste dia getoond werd. Na iedereen bedankt te hebben, kon Bertus Klein Haarhuis de avond onder luid applaus afsluiten. Door de vele aanwezigen werd nog geruime tijd gezellig nagepraat.